Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projektu izstrādā, kad tiek veikta: zemes gabalu (arī kopīpašumā esošu) sadalīšana; zemes gabalu apmaiņa vai starpgabalu likvidēšana; zemes apvienošana (konsolidācija); zemes gabalu robežu pārkārtošana; piekļūšanas iespēju nodrošināšana zemesgabalam; pieejas nodrošināšana publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

Nepieciešamie dokumenti:

īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
pašvaldības lēmums par projekta izstrādi un nosacījumi projekta izstrādei;
lēmuma grafiskais pielikums (skice);
zemes robežu plāns;
ierosinātāju iesniegums vietējai pašvaldībai.