Zemes uzmērīšana, par kuru persona ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar pašvaldību

Atkārtota zemes robežu uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana

Situācijas vai apgrūtinājumu plānu aktualizēšana

Zemes uzmērīšana un plāna izgatavošana būves (būvju) ierakstīšanai zemesgrāmatā

Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana (nomas zemes plāna izgatavošana)